O Nas

 

Jesteśmy stowarzyszeniem działającym na rzecz aktywizacji zawodowej, którego misją jest rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprzez podejmowanie działań o innowacyjnym charakterze, opartych na wiedzy i najlepszych praktykach branżowych. HUMANEO to zespół ludzi, którzy łącząc pasję z działaniem, opracowują i wprowadzają innowacyjne rozwiązania odpowiadając na realne potrzeby pracodawców oraz społeczeństwa obywatelskiego. W podejmowanych przez nas inicjatywach, potrzeby człowieka znajdują się w centrum. Skutecznie na nie odpowiadamy, wykorzystując systemy walidacji kwalifikacji: informatycznych ECCC (European Computer Competence Certyficate), językowych TGLS (The Global Language System) oraz zawodowych VCC (Vocational Competence Certificate).

Prowadzimy kompleksowe działania w zakresie edukacji pozaformalnej. Organizujemy szkolenia, potwierdzamy efekty kształcenia poprzez egzaminy zewnętrzne teoretyczne i praktyczne, zakończone możliwością uzyskania kwalifikacji. Wydajemy podręczniki z obszarów zawodowych i informatycznych.

Współpracujemy z kadrą ekspercką odpowiedzialną za merytoryczne i metodologiczne opracowanie systemu jakości kształcenia zgodnie z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Nieprzerwanie poszerzamy sieć partnerską, zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Współpracujemy z akredytowanymi trenerami i egzaminatorami. Współpracujemy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, włączając się w opracowanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, w szczególności z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jak również z Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele statutowe

 

 1. podejmowanie działań na rzecz rozwoju edukacji informatycznej,
 2. rozwój społeczeństwa informacyjnego,
 3. podejmowanie działań w obszarze informacji i promocji integracji europejskiej,
 4. podejmowanie działań na rzecz edukacji ekonomicznej,
 5. działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,
 6. działanie na rzecz zwiększenia dostępu do edukacji poprzez rozwój kształcenia ustawicznego,
 7. podejmowanie działań na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego,
 8. doskonalenie kadr gospodarki,
 9. rozwój przedsiębiorczości i aktywizacja zawodowa mieszkańców,
 10. działanie na rzecz rozwoju umiejętności i kwalifikacji powiązanych z potrzebami regionalnego i lokalnego rynku pracy,
 11. działanie na rzecz zwiększania dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy,
 12. podejmowanie współpracy z instytucjami europejskimi,
 13. podejmowanie działalności na rzecz zwiększenia dostępu uczestnictwa osób niepełnosprawnych na rynku pracy,
 14. podejmowanie działalności na rzecz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych,
 15. promowanie i działania na rzecz aktywnego obywatelstwa, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 16. promowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, kształcenia ustawicznego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 17. zwiększanie dostępu do edukacji i nauczania ustawicznego,
 18. podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych,
 19. podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 20. podejmowanie działań na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych, technicznych i zawodowych dzieci i młodzieży,
 21. podejmowanie działań w zakresie udzielania pomocy społecznej,
 22. podejmowanie działań przeciwdziałających bezrobociu i promujących zatrudnienie,
 23. promowanie i rozwój edukacji językowej,
 24. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez realizację projektów inwestycyjnych,
 25. promowanie, prowadzenie i wspieranie działań proekologicznych,
 26. aktywizacja sportowców oraz trenerów,
 27. promocja wartości patriotycznych,
 28. podejmowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury i dziedzictwa narodowego,
 29. tworzenie warunków sprzyjających funkcjonowaniu oraz wzrostowi konkurencyjności podmiotów współpracujących z oraz w ramach powiązań kooperacyjnych i inicjatyw klastrowych w Polsce i za granicą,
 30. podejmowanie działań na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.