Informujemy, że w okresie 01.05.2017 r. – 31.08.2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko – Gminny w Iławie i Stowarzyszeniem HUMANEO z Nowego Sącza, będzie realizował Projekt konkursowy pn. „Iławski Model Wsparcia Rodziny”. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach:

 • Osi priorytetowej 11: Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020
 • Działanie 11.2: „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”
 • Poddziałanie 11.2.3: „Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracji ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe”.

Zadania realizowane w ramach projektu

 • Zadanie 1. Praca socjalna
 • Zadanie 2. Asystentura rodziny
 • Zadanie 3. Ścieżka wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych
 • Zadanie 4. Akademia rodziny

PRACA SOCJALNA – pracownicy socjalni  przeprowadzą rodzinne wywiady środowiskowe, które stanowić będą podstawę zawarcia kontraktów socjalnych. Działalność ta ma na celu pomoc we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
W ramach zadania przewiduje się wsparcie finansowe dla uczestników projektu.

ASYSTENTURA RODZINY – wsparcie otrzyma 13 rodzin o najbardziej skomplikowanej sytuacji rodzinnej i życiowej. Asystentura rodzinna ma na celu wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

ŚCIEŻKA WSPARCIA DLA RODZIN DYSFUNKCYJNYCH – wsparcie ma na celu aktywizację, rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodzin, podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, pomoc w integracji i przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej. Zadanie zostanie zrealizowane poprzez:

 • trening kompetencji społecznych i relacji partnerskich,
 • trening kompetencji życiowych,
 • trening kompetencji rodzicielskich,
 • doradztwo indywidualne (psycholog).

AKADEMIA RODZINY – zadanie będzie realizowane poprzez:

 1. czterodniowy wyjazd integracyjno – edukacyjny, w czasie którego zostaną zorganizowane zajęcia:
  • warsztatowe dla rodziców dotyczące etapów rozwojowych dziecka, okresu dorastania, komunikacji w rodzinie, zaburzeń i radzenia sobie z emocjami, integracji i więzi w rodzinie, elementy treningu zastępowania agresji;
  • zajęcia dla dzieci z animatorem w czasie pobytu rodziców na zajęciach (zabawy muzyczne, zręcznościowe, plastyczne)
 2. piknik rodzinny

Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w maju 2017 r.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego, listowego lub e-mailowego z pracownikami socjalnymi MOPS w Iławie.

Dane kontaktowe do pracowników socjalnych znajdziecie Państwo pod adresem MOPS IŁAWA.

Please publish modules in offcanvas position.