Ogłoszenia

1. Informacja o wyniku postępowania z dnia 01.02.2017

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 23 stycznia 2017 roku, którego przedmiotem było przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych dla 120 Uczestników projektu „Aktywni na rynku pracy” RPPM.06.01.02-22-0028/16) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w załączeniu zamieszczamy informację dotyczącą wyboru wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

  • Załącznik Informacja o wyniku postępowania (otwórz plik)

 

Projekt

 

Projekty

HUMANEO specjalizuje się w pozyskiwaniu środków i realizacji projektów unijnych. Bogate doświadczenie i kompetentna kadra umożliwiają nam dużą skuteczność i sprawną realizację projektów.

Jesteśmy zarówno projektodawcami jak i podwykonawcami. Realizujemy projekty na terytorium całego kraju. Zapraszamy do zapoznania się z projektami HUMANEO.

Akademia Kompetencji Informatycznych
Cel: Wyposażenie 100 mieszkańców Lubelszczyzny w umiejętności, które pozwolą im utrzymać zatrudnienie
poprzez dostosowanie własnych kompetencji do wymogów stawianych przez pracodawców.
Grupa docelowa: Przedsiębiorcy i pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (100 osób) z obszaru województwa
lubelskiego
Zasięg: Województwo lubelskie
Okres realizacji: 01.01.2010 – 30.06.2011
Źródło finansowania: Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju
kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.Akademia Kompetencji Informatycznych
Cel: Wyposażenie 70 uczestników projektu w umiejętności, które pozwolą im utrzymać zatrudnienie poprzez
dostosowanie własnych kompetencji do wymogów stawianych przez pracodawców
Grupa docelowa: 70 pracujących w małych lub średnich przedsiębiorstwach osób dorosłych (powyżej 18 roku życia
z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), zamieszkałych lub pracujących na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Zasięg: Województwo kujawsko- pomorskie
Okres realizacji: 01.03.2010 – 30.04.2011
Źródło finansowania: Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
Poddziałanie 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.CISCO–Sieć kompetencji
Cel: Wzrost i dostosowanie do wymogów stawianych przez pracodawców umiejętności i kwalifikacji 50
Uczestników Projektu.
Grupa docelowa: 50 pracujących osób dorosłych (powyżej 18 roku życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą) zatrudnionych i zamieszkałych na terenie województwa lubuskiego.
Województwo lubuskie Województwo lubuskie
Okres realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2012
Źródło finansowania: Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju
kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.Akademi@ kluczowych kompetencji
Cel: Wyposażenie 60 nauczycieli zamieszkałych i uczących w szkołach na terenach wiejskich w kwalifikacje
z zakresu uprawnień trenerskich i egzaminatorskich i nauki przedmiotów IT osób dorosłych.
Grupa docelowa: 60 nauczycieli uczących się w szkołach na terenach wiejskich i zamieszkałych na terenie województwa
lubelskiego.
Zasięg: Województwo lubelskie
Okres realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2012
Źródło finansowania: Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.CISCO - Energia kompetencji
Cel: Wzrost potencjału 40 firm branży ICT z ter. woj. zachodniopomorskiego poprzez podniesienie kompetencji
100 Uczestników Projektu w zakresie siedzi komputerowych i „Zielonych ICT”.
Grupa docelowa: Mikro, małe przedsiębiorstwa z sektora ICT oraz 100 pracowników i kadry zarządzającej.
Zasięg: Województwo zachodniopomorskie
Okres realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2013
Źródło finansowania: Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju
kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.Cisco–Energia kompetencji w usługach informatycznych  
Cel: Wyposażenie 100 pracowników i przedsiębiorstw w umiejętności z zakresu zarządzania sieciami, które
pozwolą na dostosowanie ich kompetencji do panujących warunków gospodarczych.
Grupa docelowa: Mikro i mali przedsiębiorcy i ich pracownicy zamieszkali i zatrudnieni na terenie woj. podkarpackiego.
Zasięg: Województwo podkarpackie
Okres realizacji: 01.03.2012 – 28.02.2013
Źródło finansowania: Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju
kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.Akademia Kompetencji Informatycznych  
Cel: Wyposażenie 100 osób w umiejętności, które pozwolą im utrzymać zatrudnienie poprzez dostosowanie
własnych kompetencji do wymogów stawianych przez pracodawców.
Grupa docelowa: Przedsiębiorcy i pracownicy zatrudnieni w mikro, małych i średnicy przedsiębiorstwach z obszaru
województwa łódzkiego.
Zasięg: Województwo łódzkie
Okres realizacji: 01.03.2012 – 31.10.2013
Źródło finansowania: Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju
kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.Moja wiedza – moja firma  
Cel: Przygotowanie 80 studentów, absolwentów uczelni i doktorantów do założenia własnej działalności
gospodarczej typu spin-off/spin out.
Grupa docelowa: 80 Uczestników projektu – 10 doktorantów, 20 bezrobotnych absolwentów uczelni (w okresie 12 miesięcy od
daty ukończenia studiów) i studenci.
Zasięg: Województwo zachodniopomorskie
Okres realizacji: 01.08.2012 – 31.07.2013
Źródło finansowania: Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Nowy zawód przed 30-stką  
Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia min. 90% osób w grupie 48
(28 K, 20 M) osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia zamieszkałych powiat iławski poprzez realizację
wsparcia w obszarze poradnictwa zawodowego, IPD, szkoleń zawodowych i stażu z pośrednictwem pracy.
Grupa docelowa: Projekt skierowany jest osób bezrobotnych osób bezrobotnych w wieku do 30 r życia zarej.w PUP Iława,
w wieku 18-30 lat, w tym 50% 18-24 zamieszkałych powiat Iławski w subregionie elbląskim zgodnie z KC. 100%
UP stanowią osoby z wykształceniem średnim i wyższym, posiadającym krótkie doświadczenie zawodowe
i kwalifikacje nieodpowiadające na zapotrzebowanie rynku pracy. GD 50% Up- długotrwale bezrobotna, 50%
UP- w wieku 18-24.
Zasięg: Województwo warmińsko- mazurskie, powiat iławski, gmina Iława
Okres realizacji: 01.09.2013 – 31.12.2014
Źródło finansowania: Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
Poddziałania: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Kwalifikacje na fali  
Cel: Podniesienie potencjału rozwojowego w obszarze usług turystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych
Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Lublinie, poprzez podniesienie
kwalifikacji zawodowych 31 pracowników (1K i 30M), objętych cyklem szkoleń z zakresu kompetencji
kluczowych, zarządczych i branżowych, zakończonych egzaminem zewnętrznym.
Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 31 pracowników Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Lublinie działającego jako stowarzyszenie rejestrowe, prowadzącego działalność gospodarczą na
podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Zasięg: Województwo lubelskie
Okres realizacji: 01.05.2014 – 31.12.2014
Źródło finansowania: Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania: 8.1.1 Wspieranie rozwoju
kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.Warsztaty dla mieszkańców i przedsiębiorców obszaru LGD "Śliwkowy
Szlak" na temat kreowania, promocji i sprzedaży produktów lokalnych
 
Cel: Celem projektu jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez organizację warsztatów
edukacyjnych dla przedsiębiorców „Szlaku Śliwkowego”, propagujących ideę przedsiębiorczości oraz ich
wsparcie poprzez udostępnianie wskazówek dotyczących promocji i sprzedaży produktów lokalnych.
Grupa docelowa: Przedsiębiorcy objęci Lokalną Strategią Rozwoju, przedsiębiorcy „Śliwkowego Szlaku”.
Zasięg: Województwo małopolskie, Czchów i Laskowa
Okres realizacji: 06.2014 – 11.2014
Źródło finansowania: Urząd Miasta KrakowaSądecki Festiwal EKOlokalny  
Cel: Upowszechnienie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska oraz kształtowania stałych
postaw ekologicznych.
Grupa docelowa:

 

Dzieci i młodzież (przedszkola, SP, Gimnazja) z Nowego Sącza oraz nauczyciele wychowania przedszkolnego
i wczesnoszkolnego.
Zasięg: Miasto Nowy Sącz
Okres realizacji: 16 – 22.09.2014
Źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Uprawnienia

Akademia Edukacyjna HUMANEO  
Opis:
Humaneo od 2011 roku jest organem prowadzącym dla niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej, w której realizowane są zadania w formule dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, warsztatów, kursów i szkoleń. Placówka zarządzana jest przez dyrektora, który do prowadzenia zajęć zatrudnia nauczycieli, trenerów oraz egzaminatorów. Odbiorcami szkoleń są dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Najczęściej realizowane zajęcia to szkolenia informatyczne, oparte na standardzie ECCC, językowe, ekologiczne, przyrodnicze, logopedyczne, socjoterapeutyczne. W ramach działania placówki organizowane są również wyjazdy edukacyjne oraz festiwale o charakterze ekologicznym. Placówka objęta jest kwartalnym obowiązkiem sprawozdawczym realizowanym za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej (SIO).

Placówka oświatowo-wychowawcza zarejestrowana jest w Urzędzie Miasta Nowego Sącza pod numerem 5/2011.Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  
Opis:
Funkcjonujący w strukturze HUMANEO Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego odgrywa istotną rolę w promowaniu idei kształcenia ustawicznego. Działa na rzecz nabywania nowych umiejętności i kompetencji przez osoby dorosłe, pracujące w różnych sektorach gospodarki, wykonując różnorodne zawody i profesje. Opracowywane we współpracy z działem badawczo – innowacyjnym rozwiązania programowe i metodyczne, pozwalają na aktualizację posiadanych i nabywanie nowych kompetencji zgodnie z międzynarodowymi standardami i wymaganiami.

 

Placówka dostosowuje formę i rodzaj prowadzonych zajęć do indywidualnych potrzeb i predyspozycji słuchaczy oraz wymagań stawianych przez ciągle modernizujący się rynek pracy. Placówka realizuje: szkolenia, poradnictwo, konferencje, seminaria, warsztaty.

Placówka kształcenia ustawicznego zarejestrowana jest w Starostwie Powiatu Limanowskiego pod numerem 32/2011.

Konkursy

Zawód nie Zawodzi - konkurs promujący zawody techniczno- informatyczne  
O konkursie:
Konkurs „Zawód nie Zawodzi” skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych zaproszonych do jego III edycji.
Jego głównym celem jest rozbudzenie zainteresowań zawodowych wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym
uwzględnieniem zainteresowań techniczno – informatycznych. Ponadto ma na celu wyłanianie i wspieranie
uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań zawodowych, motywowanie szkół gimnazjalnych
do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień zawodowych uczniów, podejmowanie przez
szkoły różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym, stworzenie uczniom możliwości
sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności, propagowanie idei społeczeństwa wykorzystującego nowoczesne
technologie oraz popularyzację e – learningowych form nauczania. Konkurs w aktualnej formie sprawdza
wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu sześciu obszarów: informatyczny, techniczny, motoryzacyjny,
gastronomiczny, aranżacja przestrzeni, organizacja reklamy.
Grupa docelowa: Poprzez kolejne edycje konkurs ewoluował, zarówno pod kątem regionalnym jak i merytorycznym. W 2014 r.
do lidera- Zespołu Szkół Techniczno- Informatycznych w Mszanie Dolnej dołączył Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Limanowej, dodając czwartą kategorię konkursową- aranżację przestrzeni.
W konkursie dotychczas brali udział gimnazjaliści z powiatu limanowskiego. Podczas III edycji konkurs
z powodzeniem zaproszono kolejnego Lidera Lokalnego- Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie, który dodał do
oferty konkursowej obszar gastronomiczny.
Ponadto zwieńczeniem tegorocznej edycji konkursu będzie Super Finał z zakresu „savoir vivre na co dzień”
zrealizowany pod patronatem Akademii Dyplomacji i Wizerunku, który odbędzie się 22.05.2015 r. w siedzibie
Zespołu Szkół Techniczno- Informatycznych w Mszanie Dolnej.
Więcej informacji: www.zawodniezawodzi.pl

Organizator, partnerzy:

Liderzy regionalni:

 

Konferencje i Kongresy

I Światowy Kongres Klastrów  
O konferencji:
24 –26 marca 2015 roku w Dąbrowie Górniczej odbędzie się I Światowy Kongres Klastrów. Międzynarodowa formuła Kongresu zakłada prezentację działalności polskich i światowych klastrów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości łączenia ich potencjałów, w celu usprawnienia lokalnej i globalnej gospodarki. Podczas Kongresu zostanie zgłębiona polska i zagraniczna polityka klastrowa. Celem Kongresu jest internacjonalizacja klastrów a co za tym idzie stworzenie międzynarodowej płaszczyzny komunikacyjnej, umożliwiającej dialog między rynkiem edukacji, pracy a biznesem. Wśród najważniejszych prelegentów krajowych wystąpią m.in.: prof. Jerzy Buzek, dr Krzysztof Pawłowski, Janusz Piechociński, Bartłomiej Bodio, Zbigniew Podraza, Olgierd Dziekoński, Beata Libera- Małecka. Ponadto zostaną zorganizowane panele tematyczne oraz zostaną przeprowadzone warsztaty z zakresu zarządzania klastrami.
Grupa docelowa: Przedstawiciele władz krajowych i samorządowych, przedstawiciele biznesu, organizacji otoczenia biznesu i mediów.
Więcej informacji:
www.clusterworldcongress.com
Organizatorzy:
Gospodarze:
Patronat honorowy:
Partnerzy strategiczni:
Partnerzy:
Patronat medialny: